یورش سبعانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین سه کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت


تهران-ایرنا- شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین به سه شهید و ۲۰ زخمی افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233248/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B2%DB%B0-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C