۱۳۱ میلیارد ریال طرح عمرانی کشاورزی در دهستان لیشتر گچساران در دست اجراست


گچساران- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: هفت طرح عمرانی در بخش کشاورزی با اعتباری بیش از ۱۳۱ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال در دهستان لیشتر و خیرآباد از توابع این شهرستان در دست اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133811/%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1