۱۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان اردبیل پرداخت شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل گفت: تاکنون بالغ بر ۱۳هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران این استان پرداخت شده و تا ۲ هفته آینده معوقات گندم خریداری شده به حساب کشاورزان استان واریز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183213/%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA