۱۴۹ دانش‌آموز استثنایی و معلول اصفهان در آستانه ترک تحصیل هستند


اصفهان – ایرنا – رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: ۱۴۹ دانش‌آموز استثنایی و دارای شریط ویژه به دلیل فراهم نبودن امکانات ایاب و ذهاب از منزل به مدرسه و بر عکس در آستانه ترک تحصیل هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225149/%DB%B1%DB%B4%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF