۱۴ محله بافت فرسوده در بوشهر شناسایی شد


بوشهر- ایرنا – رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: با شناسایی ۱۴ محله ناکارآمد و فرسوده از نظر بافتی در این شهر، تدوین مشوق‌هایی برای نوسازی این محله‌ها در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143586/%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF