۲۰ میلیون مترمکعب در برداشت آب های زیرزمین ساوه صرفه جویی شد


ساوه – ایرنا – رییس اداره امور منابع آب ساوه گفت: با اجرای قانون تعدیل برداشت از منابع آب های زیر زمینی در این شهرستان ۲۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121519/%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF