۳۱۰ هکتار کشت نشایی صیفی‌جات در قم انجام شد


قم – ایرنا – مدیر اداره زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: گسترش کشت‌های نشایی به دلیل تاثیری که در کوتاه شدن دوره رشد گیاه و کاهش نیاز آن به آب دارد در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان است و در همین رابطه امسال ۳۱۰ هکتار کشت نشایی صیفی‌جات در قم انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133490/%DB%B3%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF