۳۴ میلیون مترمکعب از حجم سد کلان ملایر پُر است


همدان- ایرنا- مدیر امور منابع آب شهرستان ملایر گفت: حجم سد کلان ۴۵ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۳۴ میلیون مترمکعب از حجم ان پُر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258858/%DB%B3%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA