۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان زنجان آماده سازی شد


زنجان – ایرنا – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان از آماده سازی ۳۶ تا ۴۰ مرکز دولتی و خصوصی خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ در استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136835/%DB%B4%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF