۴۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان چهارمحال و بختیاری خریداری شد


شهرکرد_ ایرنا_ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره تداوم روند خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون ۴۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215119/%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C