۵۵ درصد مردم آمریکا زیر فشار دشواری های ناشی از تورم هستند


تهران – ایرنا – نتیجه بررسی تازه موسسه نظرسنجی گالوپ که روز سه شنبه انتشار یافت، نشان می دهد بیش از نیمی (۵۵ درصد) از شهروندان آمریکا مشکلات مالی ناشی از تورم را تجربه کرده اند و ۱۳ درصد می گویند زیر بار دشواری های شدید قرار دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963233/%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF