۶۰۰ هزار تن محصول ثمره مزارع گوجه فرنگی بوشهر


بوشهر – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل از سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار ثمره مزارع این استان در سال زراعی جاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097811/%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1