۷۲ واحد تعطیل و نیمه فعال گلستان به چرخه تولید بازگشت


گرگان – ایرنا – استاندار گلستان گفت: بعد از سفر رییس جمهور به این استان در اسفند سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۲ واحد تعطیل و غیرفعال و نیمه فعال به چرخه تولید کامل بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065386/%DB%B7%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA