۸.۵ میلیارد ریال صرف آبرسانی مناطق عشایری بروجرد شد


بروجرد – ایرنا- معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد گفت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صرف آبرسانی به مناطق عشایری قلعه آبسرده در این شهرستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169358/%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF