۹۰ درصد سموم مصرفی کشور کم‌خطر است/سموم داخلی افزایش قیمت نداشته است


تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: براساس آمارهای موجود از ۴۳۶ قلم سم ثبت شده درکشور، ۲۱۵ قلم آن به مصرف داخلی می رسد که از این میزان نزدیک ۱۰ درصد سموم پرخطر و حدود ۹۰ درصد سموم کم خطر و متوسط خطر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984710/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87