۹۷۶ هزار نفر پارسال با ناوگان ریلی منطقه شمال ۲ جابه جا شدند


رشت- ایرنا – مدیرکل راه‌آهن شمال۲ گفت: پارسال بیش از ٩٧۶ هزار نفر توسط ناوگان حمل‌ونقل ریلی منطقه شمال۲ جابجا شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070168/%DB%B9%DB%B7%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF